మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు
సంక్రాంతి పర్వదినం ఇంటిల్లిపాదికీ ఆనందాన్నిపంచే పర్వదినం తెలుగు ప్రజలందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు